Zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác v Dištrikte Brčko

Cieľom projektu pre odmínovací tím odboru civilnej obrany Oddelenia pre verejnú a civilnú bezpečnosť Brčko Dištriktu v Bosne a Hercegovine bola modernizácia technologickej infraštruktúry, zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác realizovaných priamo v teréne.

Ako vhodné technologické riešenie pre podporu dispečerského tímu bola využitá technológia Mobile Field Force (MFF) pre bezpečné a efektívne plánovanie, sledovanie, riadenie a vyhodnocovanie odmínovacích prác v Dištrikte Brčko.

Implementované riešenie je založené na dispečerskom riadení prác v teréne. Všetky realizované práce v teréne zaznamenáva komunikačná technológia MFF v systéme s časovou pečiatkou, stavom a pozíciou odmínovacej čaty v teréne a tieto informácie sa okamžite (alebo aj spätne) zobrazujú v dodaných mapových podkladoch alebo v ďalších pripojených systémoch (napr. v GIS). Riešenie MFF obsahuje tiež funkcie expertnej podpory dispečera, ktoré umožňujú dispečerovi v minimálnom čase a pri dôkladnom zvážení všetkých súvisiacich podmienok vybrať najvhodnejšie riešenie pre konkrétnu situáciu v teréne. Ďalšou dôležitou pridanou hodnotou riešenia MFF je znížená administratívna záťaž súvisiaca s prevádzkovaním prác v teréne prostredníctvom prechodu na elektronickú formu dokumentov.

Projekt bol realizovaný v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a financovaný z prostriedkov grantu slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Oddelenie pre verejnú a civilnú bezpečnosť, Brčko Dištrikt

Termín realizácie projektu: 2008 - 2009

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání