Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

Cieľom projektu ESMO bolo okrem zavedenia samotnej možnosti elektronického monitoringu osôb aj vybudovanie integrovaného informačného systému probačnej a mediačnej služby (IS PMS).

Elektronické služby monitoringu osôb sú inovatívnou službou umožňujúcou flexibilnejšie ukladanie alternatívnych trestov (napríklad domáce väzenie).

IS PMS je komplexný informačný systém agendy probácie a mediácie s integrovaným elektronickým systémom monitoringu osôb. V jednom používateľskom prostredí umožňuje pracovníkom probačnej a mediačnej služby spracovať agendu prípadov a spisov a súčasne pracovať s režimom kontroly osoby, ktorej bol súdom uložený trest alebo obmedzenie kontrolované prostredníctvom elektronického monitorovania. Systém priamo integruje všetky štandardné spôsoby elektronického monitoringu pre:

  • trest domáceho väzenia,
  • zákaz pobytu a pohybu,
  • zákaz priblíženia sa,
  • zákaz požívania alkoholu,
  • hlasové overenie prítomnosti.

Systém poskytuje programové vybavenie pre operačné stredisko monitorovacieho systému, ktoré realizuje zber údajov zasielaných do systému z technických zariadení v teréne, logiku ich vyhodnotenia a podporu spracovania vzniknutých stavov.

V slovenských podmienkach systém vytvoril priestor na to, aby sa alternatívne tresty, ktoré sú súčasťou platného právneho stavu, mohli aj prakticky vykonať. Rezort spravodlivosti získal riešenie, ktoré znižuje náklady spojené so starostlivosťou o odsúdených, pre ktorých je alternatívny trest primeranejší, a zároveň má pozitívny vplyv na sociálny status odsúdeného v porovnaní s umiestením odsúdeného vo väznici.

V roku 2015 bol projekt Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb ocenený v rámci súťaže Cena ITAPA 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu: 2014 - 2015

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání