Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum vyriešilo implementáciou produktu e-spis nielen naplnenie zákonnej povinnosti viesť správu registratúry v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z., ale aj sprehľadnil správu a obeh dokumentov, čím zefektívnil celkový proces spracovania a evidencie dokumentov a písomností z centra a pobočiek v jednom mieste.

ICZ_8781875_Govenrment.jpg

Národné lesnícke centrum Zvolen komplexne zabezpečuje úlohy výskumu a vývoja pri riešení problematík súvi-siacich s lesom, prírodným prostredím a ľudskou činnosťou v ňom. V plnom rozsahu zabezpečujeme výkon Lesníc-kej ochranárskej služby a Semenárskej kontroly a priamo sa podieľa na realizá-cii monitoringu zdravotného stavu le-sov, lesných ekosystémov a ich zložiek.

História Národného lesníckeho centra  siaha až do roku 1898, kedy boli v zmysle výnosu vtedajšieho uhorské-ho ministra pôdohospodárstva vytvore-né uhorské kráľovské výskumné stani-ce. Po vzniku prvej ČSR sa lesnícky výskum na Slovensku spojil do určitej miery s lesníckym výskumom českých krajín, s ústavmi v Prahe a Brne. V roku 1952 sa slovenský lesnícky vý­skum osamostatnil a všetky výskumné pracoviská biologického zamerania dostali nový názov: Výskumný ústav lesného hospodárstva. V roku 1964 sa sídlo ústavu presťahovalo do Zvolena, kde už bola vtedajšia Vysoká škola lesnícka a drevárska (teraz Technická univerzita), Lesoprojekt a ďalšie lesníc­ke ustanovizne. Od tohto obdobia sa ústav postupne dobudovával po mate­riálnej a personálnej stránke až do dnešnej podoby.

Cieľ projektu

Projekt správy registratúry, porád a úloh

V septembri 2004 bola Národnému lesníckemu centru (ďalej aj NLC) vo Zvolene dodaná spoločnosťou Exprit (ICZ Slovakia) softwarová aplikácia e-spis v konfigurácii: správa registratú­ry, správa porád a úloh pre nasadenie v rámci vnútropodnikového projektu správy a obehu dokumentov, predovšetkým však v kontexte zákona 395/2002 Z.z. o správe registratúry.

Tento projekt zahŕňal okrem centrálneho pracoviska NLC aj vysunuté pracoviská v pôsobnosti NLC Zvolen, a to v Gabčíkove a Košiciach. Cieľom NLC nebolo získať iba softwarové licencie aplikácie, ktorá je pre ich prevádzku a správu registratúry dôležitá, ale zároveň sprehľadniť evidenciu prijímania, kolobehu a odosielanie dokumentov z a do organizácie. Správa registratúry je agenda podporujúca evidenciu, spracovanie a obeh písomností pri rešpektovaní organizačnej štruktúry a prístupových práv. Správa registratúry e-spis je určená tak pre spracovanie dokumentov a písomností v klasickej papierovej podobe, ako aj v podobe elektronických dokumentov. Medzi kľúčové požiadavky NLC pri výbere riešenia patrili: nezávislosť riešenia na platforme/databáze, plnohodnotný www klient, použitie technológie Java a XML a predovšetkým otvorené rozhranie pre ľahkú integráciu s ostatnými aplikáciami prevádzkovanými na pracoviskách NLC.

Pilotný projekt

Pre overenie správnej funkčnosti riešenia bolo vybrané pracovisko správy re-gistratúry vo Zvolene. V rámci tejto im-plementácie bolo nutné overiť nielen dodaný software, ale aj metodiku jeho zavádzania popísanú v implementač-nom projekte, ktorý bol dodaný NLC. Pilotná implementácia bola úspešná a od októbra 2004 používa NLC tento systém v rutinnej prevádzke.

Implementácia v NLC

Bezprostredne po odsúhlasení implementačného projektu na zmienenom pilotnom projekte sa k projektu pripojili ostatní užívatelia.

Vzhľadom na to, že implementácia pre-biehala paralelne s pilotným projektom, i tu sa prejavilo niekoľko problémov obvyklých pri zavádzaní nového produktu. Vďaka vopred pripravenej metodike a výdatnej podpore vedenia úradu však implementácia riešenia prebehla podľa plánovaného časového harmonogramu. Harmonogram počítal s dvomi týždňami analýzy, dvomi týždňami konfigurácie implementácie a školení a následne dvomi týždňami skúšobnej prevádzky. V priebehu implementácie a následnej pilotnej prevádzky boli doladené nedostatky aplikácie i konfiguračných podkladov. Tým bol produkt, za prispenia obidvoch strán, pripravený k plošnému nasadeniu na NLC.

Zahájenie rutinnej prevádzky

Oficiálne spustenie elektronickej správy registratúry bolo naplánované na október 2004. V projekte boli vopred plánované aj služby tzv. metodickej podpory užívateľov pri zahájení rutinného používania, a aj vďaka tomu „ostrý štart" prebehol bez vážnejších problémov.

Plán rozvoja riešenia

V rámci aplikácie e-spis ponúka spoločnosť ICZ Slovakia aj ďalšie nadstavby pre vedenie agendy Úloh a Porád. Tieto moduly je v budúcnosti možné ďalej rozširovať, pričom zákazník NLC prejavil záujem existujúcu implementáciu rozšíriť aj o ďalšie moduly.

 

 

Základné údaje o projekte

Zákazník: Národné lesnícke centrum Zvolen

Riešenie: e-spis

Hlavné prínosy riešenia:

  • sprehľadnenie správy a obehu dokumentov
  • zefektívnenie celkového procesu spracovania a evidencie dokumentov
  • zjednodušenie vyhľadávania a prezerania dokumentov

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání