NovaVoice®

Systém NovaVoice® automatického rozpoznania reči pre zdravotníctvo je unikátnym prevratným riešením v zdravotníckych informačných systémoch.

NovaVoice®, systém pre automatické rozpoznávanie reči (tzv. automatická zapisovateľka), je produkt, ktorý na Slovensku distribuuje spoločnosť ICZ Slovakia a.s.. Okrem distribúcie sa spoločnosť podieľa aj na technologickej príprave tohto riešenia (príprava jazykového modelu, slovníkov).

Riešenie je navrhnuté ako užitočný pomocník, ktorý reálne znižuje záťaž personálu nemocnice a prináša konkrétne pozitívne prínosy pre personál, pacientov a manažment.

Pre koho je NovaVoice® určený?

NovaVoice® je možné uplatniť všade tam, kde vstupnou informáciou je hlasový prejav rečníka a požadovaným výstupom je tlačený text. Aby neboli kladené neúmerné nároky na výkon hardvéru, je pre každú profesijnú oblasť vyvinutý špeciálny slovník, vytvorený podľa špecifickej odbornej terminológie používanej v danom prostredí - špecializácii.

NovaVoice® je prevratným riešením predovšetkým v oblasti rádiológie (skiagrafia, CT, sono, NMR a ďalšie...).

NovaVoice® je pripravený aj pre odbory patológie, chirurgie, interné a iné.

NovaVoice® je vyvíjaný s poprednými klinickými pracoviskami pre diagnostickú prax.

NovaVoice® je možné použiť ako integrálnu súčasť ľubovoľného klinického informačného systému.

Riešenie NovaVoice

 • vyvinuté v prostredí s dlhodobou znalosťou lekárskej praxe, ako jediný softvér tohto druhu na území ČR a SR má vykonanú záťažovú validizačnú štúdiu na viac ako 80 pracoviskách;
 • odborné slovníky pre oblasť rádiológie sú spracované v spolupráci s pracoviskami viacerých fakultných nemocníc;
 • pracuje bez akéhokoľvek zásahu s vysokou kvalitou aj vtedy, ak je používaný striedavo lekármi, ktorých výška hlasu je rozdielna.

Technológia

Technológia automatického rozpoznávania hlasu (tzv. ASR - Automatic Speech Recognition) s jazykovými a akustickými modelmi prispôsobenými špecifickému charakteru, predmetu a odbornosti v konkrétnom prostredí sa používa namiesto písania do klávesnice počítača alebo diktovania do diktafónu a manuálneho prepisu diktátu. Rozpoznávanie hovoreného slova v prúde reči je kontextovo upresňované.

NovaVoice® je nástroj pre ľahké zaznamenávanie komplikovaných odborných textov metódou LVCSR (large vocabulary continuous speech recognition). V spolupráci s ďalšími informačnými technológiami prináša zníženie administratívnej prácnosti a urýchlenie práce. Umožňuje venovať odborné kapacity odbornej činnosti.

NovaVoice® je v súčasnej dobe jediným známym produktom, ktorý prevod z reči na text v češtine zvláda s uspokojivou mierou presnosti (97% a viac) a pracuje s vybavením bežných kancelárskych počítačov. Úroveň  presnosti rozpoznávania sa líši podľa charakteru reči. Súčasťou softvéru je rovnako prehliadanie slovníka rozpoznávaných slov a ich potrebnej výslovnosti. Slová, ktoré v ňom nie sú obsiahnuté, sa nerozpoznávajú a nie sú považované za chybné rozpoznanie.

Hlavné výhody

Zníženie administratívy

Zníženie administratívnej náročnosti spojené s prepisom diktátu a zvýšenie rýchlosti pri obstarávaní textových dokumentov.

Úspora času a efektivita

 • zvýšenie produktivity realizovaných úkonov
 • zníženie nákladov na pisárky
 • návratnosť investície do 1 roka

Komfort

Behom diktovania lekár vidí na obrazovke diktovaný text, môže ihneď vykonať korekciu a finalizovať dokument. Dokument je možné ďalej spracovávať napríklad pomocou MS Word, vytlačiť alebo odoslať e-mailom.

Bezpečie a individualita

Na zvýšenie účinnosti kontroly systém ukladá rozpoznaný text doplnený o zvukovú stopu a umožňuje tak kedykoľvek porovnať zdrojovú reč s výstupným textom.

Ak rečník disponuje dikciou výrazne odlišnou od bežného štandardu (napr. cudzinec so silným prízvukom materčiny alebo hovorca s chybou reči), je možné vytvoriť na želanie individuálny akustický model, ktorý zohľadňuje tieto špecifiká.

Integrácia a podpora

Integrácia do NIS - Systém je nezávislý na implementovanom informačnom systéme a po dohode s jeho dodávateľom je možná bezproblémová integrácia. Súčasťou dodávky je aj podpora užívateľov formou hot-line a helpdesku. Zákazník si súčasne zakupuje aj všetky vylepšenia plynúce z vývoja produktu. Aktualizácie, resp. upgrade na novšie verzie je realizovaný automaticky prostredníctvom internetu.

Použitie

Hlasový prejav je prevedený softvérom systému NovaVoice® podľa stanovených pravidiel ihneď do textovej podoby. NovaVoice® je vybavený rôznymi špecifickými jazykovými modelmi pre konkrétne prostredie, v ktorom sa používa, napr. pre medicínske odbory, justíciu, zastupiteľstvá. Po ukončení diktátu možno rozpoznaný text editovať a upravovať do výslednej podoby. Na editáciu možno použiť prostriedky rozpoznávacieho programu alebo ho možno preniesť do iného textového editora. Odporúča sa uloženie prvej verzie rozpoznania vo formáte zachovávajúcom aj zvukovú stopu. Editáciu textu možno rovnako vykonať dodatočným diktovaním.

Vstupy

Zvukový signál zo slúchadiel s mikrofónom, digitálny zvukový záznam.

Výstupy

Textový súbor vo voliteľnom formáte: formátovaný text zviazaný so zvukovým záznamom (*.LVCSR), formátovaný text (*.RTF), jednoduchý text bez formátovania (*.TXT), súbory MS Word (*.doc, *.dot, *.docx).

Užívateľské rozhranie

Všetka komunikácia softvéru NovaVoice® s užívateľom prebieha v jednoduchom intuitívnom rozhraní. Diktujúci aplikáciu spúšťa, pozastavuje a vypína klávesnicou počítača, myšou alebo hlasovým povelom. Ovládanie umožňuje nastavenie správnej úrovne hlasitosti zvuku, spustenie, pozastavenie a ukončenie záznamu, potom editáciu rozpoznaného textu.

Features & Benefits

 • Zníženie administratívy
 • Úspora času a efektivita
 • Komfort
 • Bezpečie a individualita
 • Integrácia a podpora

Rychlé vyhledávání