Klinický nemocničný IS DOCTUS

Nemocničný informačný systém Doctus pokrýva potreby zberu, spracovania a poskytovania údajov vo všetkých hlavných oblastiach činností nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Nemocničný informačný systém Doctus pokrýva potreby spracovania údajov vo všetkých hlavných oblastiach činností nemocníc a zdravotníckych zariadení. Systém Doctus je rovnako vhodný pre malé nemocnice, ako aj pre veľké fakultné nemocnice a špecializované zdravotnícke zariadenia. Aplikácia bola prvý krát nasadená v roku 1997, odkedy bola rozširovaná a neustále prispôsobovaná novým požiadavkám zdravotného personálu a Slovenskej legislatíve.

Základné moduly

Tvoria jadro nemocničného informačného systému a zabezpečujú správne fungovanie všetkých častí systému Doctus. Pozostávajú z častí :

 • Správa číselníkov – (číselník výkonov, diagnóz, liekov,...)
 • Evidencia užívateľov a ich prístupové práva
 • Organizačná štruktúra nemocnice
 • Centrálna evidencia pacientov
 • Zdravotné poisťovne
 • Lôžka
 • Ambulancia
 • Ústavná lekáreň
 • SVaLZ – Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky (laboratóriá, rádiodiagnostické zariadenia, patológia)
 • RUBÍN – informačný systém pre transfúzne oddelenia

Centrálna evidencia pacientov

Pacienti sú zaznamenaní do centrálneho registra pacientov pri prvom kontakte na niektorom z pracovísk nemocnice. S pacientom je možné ďalej pracovať v celom systéme bez potreby novej evidencie. Systém je zabezpečený proti duplicitnému zadaniu pacienta do systému.

Zdravotné poisťovne

Programy slúžia na zaznamenávanie, vykazovanie a fakturáciu výkonov nemocnice pre zdravotné poisťovne. Súčasťou je aj správa súvisiacich agend, ako je evidencia lekárov, oddelení, ambulancií, evidencia a vyhodnocovanie zmlúv medzi poisťovňami a nemocnicou. Systém prehľadov umožňuje sledovať vývoj vo výkonoch podľa poisťovní v požadovanej štruktúre za rôzne obdobia, organizačné jednotky, ambulancie, oddelenia a lekárov. Výkony sú zaznamenávané na jednotlivých ambulanciách, operačných sálach, laboratóriách a ďalších.

Modul Lôžka

Podporuje prácu lekárov na oddelení od príjmu až po prepustenie, prácu na operačných sálach, zabezpečenie chodu oddelenia, výkon služieb sestier. Má priamu väzbu na centrálny príjem v nemocnici. Poskytuje potrebné prehľady medicínskeho charakteru, prehľady stavu pacientov a štatistické prehľady.

Modul Ambulancia

Umožňuje viesť kompletnú dokumentáciu ambulantných pacientov pre všetky odbornosti lekárov.

ústavná lekáreň

Programy slúžia na podporu práce v ústavnej lekárni, objednávanie liekov oddeleniami a vyhodnocovanie spotreby liekov podľa vybraných kritérií. Údaje o liekoch a ostatných zdravotníckych materiáloch sú evidované v číselníkoch. Zoznamy liekov a ceny v číselníkoch vychádzajú z platnej legislatívy. Je možné dopĺňanie vlastných liekov a prideľovanie ich kódov.

Laboratóriá

Laboratórny informačný systém vytvára predpoklady pre prehľadné a spoľahlivé riadenie prevádzky laboratória. Zabezpečuje komplexnú podporu pre prácu s údajmi v laboratóriu. Od príjmu žiadanky, cez jej spracovanie vo všetkých fázach, po kontrolu výsledkov a následné automatické doručenie žiadateľovi. Samozrejme aj vyúčtovanie vykonanej práce.

 

 

Features & Benefits

 • podpora národných špecifík i noriem SR a požiadavok EU
 • on-line zaznamenávanie údajov do centrálneho relačného databázového servera
 • grafické užívateľské rozhranie programov
 • spustenie ktorejkoľvek časti NIS z každého pracoviska
 • zníženie nárokov na administráciu - dostupnosť údajov o pacientovi z elektronického archívu
 • vysoká úroveň ochrany údajov
 • spoľahlivé zálohovanie všetkých údajov a ich spätná obnova až po poslednú ukončenú transakciu
 • modulárna štruktúra umožňuje postupné zavádzanie a využitie jednotlivých modulov systému samostatne
 • integrita dát
 • zabezpečená komunikácia s inými systémami pomocou medzinárodných štandardov DASTA, DICOM, HL7
 • vysoká úroveň väzieb s inými aplikáciami pomocou mechanizmov ODBC, OLE, ActiveX
 • absolútna kompatibilita so slovenskou legislatívou, schopnosť pružne reagovať na prípadné zmeny

Rychlé vyhledávání