Osiris

Otvorený skladový informačný a riadiaci systém Osiris predstavuje integrovanú sadu aplikácií, nezávislú na databázovom prostredí, určenú na riadenie skladových prevádzok vo všetkých typoch logistických reťazcov.

Osiris je integrovaná sada aplikácií spoločnosti ICZ a.s. určená pre riadenie skladových prevádzok vo všetkých typoch logistických reťazcov. Vďaka otvorenosti, nezávislosti na databázovom prostredí a schopnosti pracovať na platformách Microsoft Windows aj Unix je vhodným riešením pre väčšinu firiem s významným podielom logistických činností (skladové a distribučné centrá, logistické areály, veľkoobchody, výrobné podniky so zložitými materiálovými tokmi a pod.). Plné využitie vlastností architektúry klient/server a všetkých moderných integračných štandardov umožňuje prevádzkovať systém samostatne alebo ako súčasť širšieho informačného systému.

Jadrom systému je podrobná evidencia stavu a pohybu skladu a riadenie všetkých v ňom prebiehajúcich procesov. OSIRIS podporuje obvyklé typy skladov (nákupný, medzioperačný, expedičný, distribučný, colný apod.) a bežné zaskladňovacie a vyskladňovacie stratégie (FIFO, FEFO, LIFO) prispôsobené použitej skladovej a manipulačnej technológii (radové i vjazdové paletové regály, policové regály, paletové a prepravkové zakladačové systémy, „paternostery“ a pod.)

Základné funkcie umožňujú

 • sledovať stav a pohyb tovaru v reálnom čase v požadovanom stupni podrobnosti (vrátane napr. dátumu expirácie, výrobného čísla, čísla šarže a ďalších potrebných atribútov) a jeho umiestnenie na skladových manipulačných jednotkách a pozíciách,
 • riadiť skladové operácie (príjem, výdaj, preskladnenie, expedícia) prostredníctvom vytvárania manipulačných plánov a ich potvrdzovania,
 • evidovať služby súvisiace s prevádzkou skladu v prípade, že sú poskytované na komerčnom základe (skladovanie, manipulácia, kompletizácia, balenie, apod.).

Funkcionalita

Voliteľné funkcie systému umožňujú zabezpečiť všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia s príjmom tovaru do skladu (nákup) alebo s jeho výdajom (predaj, distribúcia). Súčasťou systému môže byť rovnako evidencia obalových kont.

Modularita a otvorenosť systému OSIRIS umožňujú prispôsobiť jeho funkcionalitu požiadavkám zákazníka i priebežne sa meniacim prevádzkovým podmienkam (skladovaný sortiment, štruktúra skladov, ich technické vybavenie i spôsob manipulácie). Systém podporuje využitie automatickej identifikácie (čiarový kód, RFID). Pomocou pevných a mobilných snímačov uľahčuje vstup dát nutných pre riadenie a monitorovanie hmotných tokov v reálnom čase. Prostriedky systému umožňujú priame riadenie automatizovaných skladových technológií (zakladače, „paternostery“, príjmové a expedičné linky a pod.).

Prostredníctvom mobilných terminálov s dávkovým alebo bezdrôtovým (rádio frekvenčným) prenosom dát možno podporovať všetky operácie súvisiace s príjmom tovaru do skladu (čítanie paletových kódov a ďalších súvisiacich údajov), jeho uskladnením, vyskladnením, kompletizáciou, kontrolou v okamihu expedície i priebežnou alebo celkovou inventúrou.

Variabilita

OSIRIS je k dispozícii v niekoľkých variantoch, ktoré zohľadňujú typ riadenej skladovej prevádzky, zložitosť jej organizácie i stupeň automatizácie jednotlivých procesov.

Systém možno prispôsobiť konkrétnym prevádzkovým podmienkam prostredníctvom radu konfiguračných parametrov definovaných v detailnom popise skladovej prevádzky.

OSIRIS je schopný spolupracovať s väčšinou bežných podnikových informačných systémov (ERP) i s niektorými ďalšími špecializovanými aplikáciami (colná agenda, riadenie špedície, apod.).

Výsledné riešenie zaručuje, že všetky informácie o stave a pohybe tovaru budú spracované v reálnom čase a v potrebnom tvare sprístupnené všetkým oprávneným užívateľom.

Prínosy riešenia

 • dosiahnutie plnej kontroly nad tokom tovaru
 • zabezpečenie evidencie pohybu a stavu skladu v reálnom čase
 • zvýšenie kvality expedície (presnosť, úplnosť a včasnosť dodávok)
 • zníženie chybovosti pri práci v sklade
 • zvýšenie priechodnosti skladu
 • jednoduchá a rýchla sledovateľnosť tovaru
 • použiteľnosť v rôznych prevádzkových a technologických podmienkach
 • podpora automatickej identifikácie a mobilných zariadení
 • možnosť priameho riadenia automatizovaných technologických systémov
 • vytvorenie presného a spoľahlivého zdroja dát pre vyššie úrovne riadenia
 • podpora štandardných dátových rozhraní (EDI, XML) pre integráciu s inými informačnými systémami

 

Features & Benefits

 • použiteľnosť v rôznych prevádzkových a technologických podmienkach
 • podporuje obvyklé typy skladov a bežné zaskladňovacie a vyskladňovacie stratégie
 • umožňuje prispôsobiť funkcionalitu požiadavkám zákazníka i priebežne sa meniacim prevádzkovým podmienkam
 • zaisťuje jednoduchú a rýchlu sledovateľnosť tovaru
 • znižuje chybovosť pri práci v sklade
 • schopný spolupracovať s väčšinou bežných podnikových informačných systémov

Rychlé vyhledávání