ePodateľňa

ePodateľňa predstavuje komplexný systém, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie
Pokiaľ chcete s maximálnou možnou mierou využívať výhody kybernetického priestoru, potrebujete zodpovedajúce technické i technologické zázemie. Elektronický podpis je technológia, ktorá má (okrem iného) úradom, organizáciám a občanom pomôcť urýchliť, uľahčiť a celkovo zjednodušiť vzájomnú komunikáciu.

Jedným z najväčších problémov pri zavádzaní elektronického podpisu do života je absencia vhodných aplikácii, ktoré by bolo možné v praxi nasadiť. Priekopníkom v tejto oblasti je projekt ePodateľne.

ePodateľňa predstavuje komplexný systém elektronickej podateľne, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie.
ePodateľňa sa skladá z nasledovných častí:
  • webová stránka s rozhraním klienta (predkladateľa podania)
  • automatický systém, ktorý spracováva podania, kontroluje jeho digitálny podpis
  • vnútorné webové rozhranie úradníka - pre vybavenie podania
  • vnútorné webové rozhranie administrátora - pre správu systému
  • prípadne plug-in pre napojenie na riešenie spisovej služby
Nemenej dôležitým hľadiskom pri návrhu bola taktiež maximálna bezpečnosť riešenia. ePodateľňa ako jedno z mála riešení na trhu, umožňuje obojsmerné šifrovanie komunikácie pomocou silnej asymetrickej kryptografie. Celá komunikácia klienta (pokiaľ je zaregistrovaný) s ePodateľňou je teda úplne bezpečná a tretia strana ju nemôže odhaliť.
ePodateľna prijíma podania v týchto formátoch:
  • E-mailom, ktorý obsahuje podanie priamo v tele správy, podpísaným kompaktným alebo samostatným digitálnym podpisom. Správa môže byť šifrovaná.
  • E-mailom, ktorý obsahuje podanie v jednej alebo viacerých prílohách, z ktorých najmenej jedna je podpísaná kompaktným alebo samostatným digitálnym podpisom. Správa alebo jedna či viac jej príloh pritom môžu byť šifrované.
Podanie doručené na podateľňu na technickom nosiči dát, vložené do systému povereným referentom (vrátane jeho príloh).
ePodateľňa podporuje taktiež viacnásobný podpis príloh (tzv. multisigning) a časové pečiatky vydávané „Time-stamp“ autoritou.
Napojenie na systém automatizovanej správy registratúry

V súčasnosti je možné vďaka príslušnému plug-in modulu prepojiť systém ePodateľne so sytémou automatizovanej správy registratúry e-spis.

ePodateľňa je certifikovaná Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky

Rychlé vyhledávání