UPVS adapter

Riešenie, ktoré výrazne zjednodušuje prístup do elektronickej schránky právnickej osoby bez nutnosti opakovaného používania eID karty štatutárneho zástupcu.

Elektronická schránka právnickej osoby je určená na elektronickú komunikáciu právnickej osoby s orgánmi verejnej moci. Spôsob komunikácie prostredníctvom elektronickej schránky plne nahradí klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe, vrátane doručovania do vlastných rúk.

Právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísaným do obchodného registra bola elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 01. 08. 2016. Celý proces aktivácie elektronických schránok ostatných právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek sa spustil k 01. 08. 2016 a zavŕši sa k 30. 06. 2017.

Od 01. 07. 2017 začne štát postupne doručovať dôležité úradné dokumenty do úradnej elektronickej schránky vašej organizácie.

Prístup k vašej elektronickej schránke bez eID karty

Používaním riešenia UPVS adapter eliminujete potrebu priameho a formálneho splnomocňovania iných zamestnancov k prístupu do vašej elektronickej schránky. Vaši zamestnanci k nej získajú prístup v prostredí UPVS adaptéra použitím vlastného konta, a to opäť bez nutnosti práce s eID.

Okrem toho vám UPVS adapter prinesie nasledujúce výhody:

 • Získate ucelený prehľad nad doručenou úradnou komunikáciou v elektronickej schránke vašej spoločnosti.
 • Získate kontrolu nad úradnou komunikáciou, ktorá bude doručovaná v budúcnosti (možnosť dočasného vypnutia automatickej autorizácie doručenky).
 • Pri prístupe do elektronickej schránky nebudete obmedzovaní (ani oprávnení zamestnanci) používaním čítačky a eID karty.

Riešenie špecifických požiadaviek

Orgány verejnej moci, štátne, rozpočtové či príspevkové organizácie sú vo väčšine prípadov špecifickým používateľom, ktorým UPVS adapter umožní napríklad jednotlivo alebo hromadne odosielať rozhodnutia, vyhodnocovať úspešnosť doručenia rozhodnutí, overiť existenciu elektronickej schránky príjemcu správy, ak ide o komunikáciu s fyzickými osobami a podobne.

Okrem toho vám UPVS adapter prináša možnosť:

 • disponovať v prípade potreby s viacerými elektronickými schránkami,
 • reagovať na doručené rozhodnutia formou všeobecného podania,
 • neobmedzovať sa vo veľkosti a počte uložených úradných dokumentov využitím integrovaného úložiska,
 • integráciu do interných agendových a administratívnych systémov (napr. správa registratúry, vlastné úložisko dokumentov, elektronická podateľňa a pod.),
 • pre organizácie verejnej správy prístup k službám modulu dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (UPVS MDUERZ).

Funkcionalita

Riešenie UPVS adapter je dostupné v troch edíciách tak, aby vyhovovalo potrebám malých organizácií, ale aj veľkým podnikom so špecifickými požiadavkami.

UPVS adapter – BASIC  je ideálny pre použitie v podnikoch s bežným rozsahom úradnej komunikácie. Je prevádzkovaný v zabezpečenom virtualizovanom prostredí, odoláva výpadkom a poskytuje vám základný používateľský komfort. Používateľské rozhranie je prispôsobené na prezeranie na mobilných zariadeniach.

UPVS adapter – STANDARD je verzia určená pre použitie v organizáciách s vyšším rozsahom úradnej komunikácie a nárokmi na správu doručenej úradnej dokumentácie. Okrem benefitov verzie BASIC vám umožňuje sťahovanie  úradnej komunikácie a správ z viacerých elektronických schránok.

UPVS adapter – ENTERPRISE je riešením plnohodnotne integrovaným do ICT prostredia vašej organizácie, ideálnym pre veľké podniky s komplexnejšou ICT infraštruktúrou a vnútropodnikovými procesmi či pre orgány verejnej moci. Okrem charakteristických vlastností verzie STANDARD vám umožní správu a sledovanie komunikácie. Orgány verejnej moci môžu tiež odosielať vlastné správy či publikovať vlastné elektronické služby.

Možnosti implementácie

Podľa vašich potrieb je UPVS adapter možné používať dvoma spôsobmi. V podobe služby (SaaS), ktorá pre vašu organizáciu nepredstavuje žiadne finančné náklady spojené so zabezpečovaním ICT kapacít, alebo prostredníctvom integrácie do vášho informačného systému.

Features & Benefits

 • Možnosť okamžitej dostupnosti bez nutnosti investícií do ICT
 • Eliminácia rizík spojených s prehliadnutím doručenej úradnej komunikácie
 • Pohodlný, flexibilný a prehľadný spôsob prístupu k elektronickej úradnej komunikácií
 • Možnosť prepojenia s internými informačnými systémami
 • Eliminácia použitia eID (elektronického občianskeho preukazu s čipom a BOK)

Rychlé vyhledávání