Riešenia na mieru zákazníka

V závislosti na podmienkach a potrebách úradu verejnej správy ponúkame riešenia, ktoré týmto inštitúciám vyriešia ich existujúce a i budúce potreby. Riešenia šité na mieru zákazníka z prostredia verejnej správy zaručia efektivitu a optimalizáciu v jeho procesoch a výkonoch a návratnosť jeho investície.

Pre IKT riešenia neštandardných požiadaviek zákazníkov, ktoré nie je možné pokryť bežne dodávaným SW a HW, ponúkame možnosti riešení na mieru. Ide hlavne o vytvorenie aplikácie, webovej služby alebo iného riešenia na základe špecifikácie potrieb úradu verejnej správy.

Data Mining & Business Intelligence

V oblasti riešení na mieru zákazníka vytvárame systémy pre podporu rozhodovania. Spravidla ide o extrahovanie dát z rôznych systémov a databáz a hľadanie vzťahov medzi nimi. Riešenia pre spracovanie a analýzu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát a ich prevod na užitočné informácie pre ďalšie použitie (tzv. Data Mining) možno využiť napr. na modelovanie pravdepodobnosti či kategorizáciu dát do homogénnych skupín. Funkcionalita upozornení (alertov) umožňuje nastaviť pravidlá pre potreby hlbšej analýzy.

Projekty podliehajúce ochrane utajovaných skutočností sú realizované sesterskou spoločnosťou D.ICZ Slovakia a. s.

V závislosti na veľkosti dodávanej aplikácie a spôsobu zadania máme spracované štandardné modifikácie postupov riešení.

Implementačné etapy možno charakterizovať nasledovne:

 • Pre-sales analýza potrieb
 • Projektový zámer
 • Analýza zadania + konzultácie – najprv analyzujeme, či je popis potrieb zo strany zákazníka dostatočne podrobný a konzistentný. Navrhnuté stanoviská so zákazníkom priebežne konzultujeme
 • Realizačný návrh - ďalším krokom je analýza možných riešení a vlastný návrh. Realizačný návrh obsahuje podrobný popis riešení požadovanej aplikácie: štruktúry databáz, toky dát, spôsoby zabezpečenia a ďalšie potrebné špecifikácie pre tvorbu aplikácie (napr. typ použitej databázy a operačného systému, voľba programovacích prostriedkov apod.). Súčasťou detailného realizačného návrhu je konfigurácia potrebného HW a špecifikácia časového harmonogramu dodávky
 • Vývoj individuálnych požiadaviek podľa analýzy a návrhu a vlastná realizácia IKT riešenia
 • Implementácia IKT riešenia
 • Inštalácia IKT riešenia
 • Školenie IKT riešenia
 • Pilotná prevádzka IKT riešenia
 • Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky + odovzdanie IKT riešenia
 • Rutinná prevádzka
 • Podpora projektu IKT riešenia (hotline, helpdesk, on-site podpora, metodické stretnutia)

Po dodaní aplikácie alebo riešenia a uvedení do rutinnej prevádzky je potrebné zabezpečiť aplikačnú podporu alebo zverenú správu serverov, na ktorých je aplikácia prevádzkovaná, minimálne počas záručnej doby.


Rychlé vyhledávání