Registre

Register verejnej správy je dátová báza spravovaná v rámci informačného systému (systémov) verejnej správy. Slúži primárne občanom a podnikateľom a tiež úradom verejnej správy, ktorí majú prístup do nej cez ústredný portál verejnej správy.

Pre potreby eGovernment riešení (eGOV) úradov verejnej správy ponúkame produkty, riešenia a služby pre všetky ich časti: eGOV infraštruktúru, eGOV služby, eGOV registre a eGOV kontaktné - integrované obslužné miesta (ústredný portál, kontaktné centrá úradov, pošty, kiosky apod.).

Register verejnej správy je dátová báza spravovaná v rámci informačného systému (systémov) verejnej správy. Každý občan a osoba po vybudovaní registrov môže mať právo na výpis údajov o sebe, výpis záznamov o čítaní údajov o sebe oprávnenými osobami a ďalšie práva.

Naša spoločnosť je technologickým expertom na budovanie a realizáciu centrálnych registrov eGovernmentu.

Prínosom informatizácie verejnej správy často nebýva len jedna samostatná zmena v procese alebo v organizácii, ale tá má často vplyv aj na ďalšie procesy, ktoré na seba navzájom nadväzujú.

Naše eGovernment registre pre integrovaný a procesný výkon úradov verejnej správy majú nasledovné charakteristiky:

 • De facto je každý referent on-line v rámci prístupov do registrov
 • Dostupnosť logicky centralizovaných registrov je 24/7
 • Možnosť plošného získavania a predávania dát z registrov
 • Logické, trvalo udržateľné centralizované registre využívajú zdieľané dáta pre zber dát pri príprave rozhodnutí a aktualizácie údajov po vydaní týchto rozhodnutí
 • Zákony v jednotlivých registroch sú logicky, funkčne, administratívne a procesne navzájom previazané

Typy registrov:

Pre potreby zákazníkov vo verejnej správe ponúkame komplexné riešenia nasledovných typov registrov:

 • Register živnostenského podnikania
 • Register pasov
 • Register občianskych preukazov
 • Register obyvateľov
 • Register adries
 • Register vodičov a vodičských preukazov
 • Register dopravných vozidiel
 • Insolventný register
 • Register odpadov
 • Register pamiatok

Features & Benefits

 • zlepšenie kvality a informačnej podpory
 • skrátenie dĺžky trvania procesu
 • zníženie administratívnych bariér
 • zníženie nákladov
 • zvýšenie úrovne služieb
 • zvýšenie efektívnosti
 • zvýšenie spokojnosti prijímateľov služieb
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska medzi hlavné subjekty: prijímateľov (občanov a podnikateľov) a poskytovateľov služieb verejnej správy (úrady verejnej správy)

Rychlé vyhledávání