ePodateľňa

ePodateľňa predstavuje komplexný systém, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie
Pokiaľ chcete s maximálnou možnou mierou využívať výhody kybernetického priestoru, potrebujete zodpovedajúce technické i technologické zázemie. Elektronický podpis je technológia, ktorá má (okrem iného) úradom, organizáciám a občanom pomôcť urýchliť, uľahčiť a celkovo zjednodušiť vzájomnú komunikáciu.

Jedným z najväčších problémov pri zavádzaní elektronického podpisu do života je absencia vhodných aplikácii, ktoré by bolo možné v praxi nasadiť. Priekopníkom v tejto oblasti je projekt ePodateľne.

ePodateľňa predstavuje komplexný systém elektronickej podateľne, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie.
ePodateľňa sa skladá z nasledovných častí:
  • webová stránka s rozhraním klienta (predkladateľa podania)
  • automatický systém, ktorý spracováva podania, kontroluje jeho digitálny podpis
  • vnútorné webové rozhranie úradníka - pre vybavenie podania
  • vnútorné webové rozhranie administrátora - pre správu systému
  • prípadne plug-in pre napojenie na riešenie spisovej služby
Nemenej dôležitým hľadiskom pri návrhu bola taktiež maximálna bezpečnosť riešenia. ePodateľňa ako jedno z mála riešení na trhu, umožňuje obojsmerné šifrovanie komunikácie pomocou silnej asymetrickej kryptografie. Celá komunikácia klienta (pokiaľ je zaregistrovaný) s ePodateľňou je teda úplne bezpečná a tretia strana ju nemôže odhaliť.
ePodateľna prijíma podania v týchto formátoch:
  • E-mailom, ktorý obsahuje podanie priamo v tele správy, podpísaným kompaktným alebo samostatným digitálnym podpisom. Správa môže byť šifrovaná.
  • E-mailom, ktorý obsahuje podanie v jednej alebo viacerých prílohách, z ktorých najmenej jedna je podpísaná kompaktným alebo samostatným digitálnym podpisom. Správa alebo jedna či viac jej príloh pritom môžu byť šifrované.
  • Podanie doručené na podateľňu na technickom nosiči dát, vložené do systému povereným referentom (vrátane jeho príloh).
ePodateľňa podporuje taktiež viacnásobný podpis príloh (tzv. multisigning) a časové pečiatky vydávané „Time-stamp“ autoritou.
Napojenie na systém automatizovanej správy registratúry

V súčasnosti je možné vďaka príslušnému plug-in modulu prepojiť systém ePodateľne so sytémou automatizovanej správy registratúry e-spis.

ePodateľňa je certifikovaná Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky

Rychlé vyhledávání