Verejná správa

Elektronická verejná správa alebo eGovernment riešenia a celá ich infraštruktúra, vytvárajú priestor pre bezpečnú, pohodlnú, presnú a rýchlu komunikáciu občanov a podnikateľov so subjektmi verejnej správy. Kvalitné informačné systémy uľahčujú pracovníkom verejnej správy vykonávanie rutinných úloh a poskytujú im tak väčší priestor pre plnenie ich prvoradej úlohy – služby občanom. Prinášame ucelené portfólio služieb a riešení pre verejnú správu. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam, využitiu najmodernejších technológií a partnerstvám s množstvom popredných svetových poskytovateľov informačných technológií ponúkame maximálnu flexibilitu pri zabezpečení informačnej podpory všetkých procesov verejnej správy. Poskytujeme komplexné riešenia pre podporu moderného fungovania úradov a uľahčenie komunikácie občanov s úradom.
 • iPoint

  Výkonné softvérové riešenie pre orgány štátnej správy a samosprávy umožňujúce poskytovanie elektronických služieb.
 • UPVS adapter

  Riešenie, ktoré výrazne zjednodušuje prístup do elektronickej schránky právnickej osoby bez nutnosti opakovaného používania eID karty štatutárneho zástupcu.
 • jDoc

  Aplikácia pre digitalizáciu a spracovanie elektronických dokumentov.
 • Správa registratúry e-spis

  Systém pre správu registratúry ICZ e-spis je využiteľný všade tam, kde sa vyžaduje komplexná evidencia, správa a riadené spracovanie záznamov pri rešpektovaní štandardov na ochranu informácií, efektivitu práce a preukázateľnosť evidencie. ICZ e-spis je certifikovaný na vysokú úroveň zhody s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.
 • eSCAN

  Univerzálny skenovací modul eSCAN je jednoduchý nástroj špecializovaný na skenovanie a spracovanie dokumentov alebo obrázkov.
 • OpenText eDocs

  Systém pre správu dokumentov a obsahu OpenText eDocs umožňuje pretvárať informácie uložené v podnikových dokumentoch na databanku znalostí. Používatelia OpenText eDocs môžu prostredníctvom intuitívneho používateľského prostredia nové informácie vkladať, vyhľadávať a odovzdávať ďalším pracovníkom za plného rešpektovania definovaných bezpečnostných pravidiel. eDocs sprístupňuje používateľom skúsenosti a znalosti zachytené v podnikových dokumentoch, ktoré spoluvytvárajú „firemnú pamäť“.
 • e-learning

  Elektronické vzdelávanie zahŕňa tvorbu a distribúciu e-learningových kurzov, riadenie výučby a následnú spätnú väzbu od študenta k pedagógovi.
 • ECM - Správa a riadenie dokumentov

  Dokumenty a systémy, ktoré s nimi pracujú, sú dôležitou súčasťou života globálnych organizácií. Vzrastajúce nároky na efektivitu a konkurencieschopnosť za súčasného predpokladu znižovania nákladov nútia organizácie odstraňovať prekážky riadeného ukladania a zdieľania informácií.
 • Digitalizácia a spracovanie formulárov

  Digitalizácia dokumentov zahŕňa rad nástrojov pre riadenie procesov digitalizácie a prácu s obsahom digitalizovaných dokumentov.
 • ePodateľňa

  ePodateľňa predstavuje komplexný systém, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie
 • DMS - Document Management System

  DMS je systém, ktorý dokáže ukladať, evidovať, prehľadávať a zabezpečiť vaše dokumenty.
 • Centrálne dokumentové úložisko

  Centrálne dokumentové úložisko zabezpečuje zjednotenie elektronických dokumentov v logickom centre úradu verejnej správy tak, aby bolo možné úspešne riadiť prístup k uloženým dokumentom a zabezpečiť efektívnu prevádzku.
 • Workflow systémy

  Workflow systémy (WF) sú IT riešenia pre riadenie pracovných postupov v úradoch verejnej správy, ktoré nevyžadujú vysoké náklady, sú ľahko spravovateľné a zaručujú vysokú návratnosť investícií.
 • Riešenie bezpapierového úradu

  Naša spoločnosť ponúka odborné koncepty, návrhy, analýzy a projektové zámery pre spracovanie presných realizačných návrhov riešení bezpapierových úradov verejnej správy na rôznych technológiách svetových IKT lídrov (Cardiff TELEform, Hummingbird, IBM, Oracle ..) vrátane ich komplexnej a adresnej realizácie.
 • Registre

  Register verejnej správy je dátová báza spravovaná v rámci informačného systému (systémov) verejnej správy. Slúži primárne občanom a podnikateľom a tiež úradom verejnej správy, ktorí majú prístup do nej cez ústredný portál verejnej správy.
 • Systémy správy identity

  Systém správy identity je riadenie prístupu, ktorý je založený na centrálnej správe identít, na zjednotenom prihlasovaní užívateľa do jednotlivých aplikácií v rámci internej siete či extranetu a na implementácii veľmi bezpečných autentizačných metód.
 • Riešenia na mieru zákazníka

  V závislosti na podmienkach a potrebách úradu verejnej správy ponúkame riešenia, ktoré týmto inštitúciám vyriešia ich existujúce a i budúce potreby. Riešenia šité na mieru zákazníka z prostredia verejnej správy zaručia efektivitu a optimalizáciu v jeho procesoch a výkonoch a návratnosť jeho investície.
 • Outsourcing

  Hlavným prínosom a zámerom outsourcingového spracovania dokumentov je dodať komplexné spracovanie dokumentov od odvozu dokumentov na linku, cez spracovanie dokumentov až po export papierových i elektronicky spracovaných dokumentov.
 • BPM - Systémy riadenia obchodných procesov

  Systémy riadenia obchodných procesov (BPM) a workflow (pracovné procesy) sú hlavnými katalyzátormi SOA (architektúra orientovaná na služby).

Prípadová štúdia


Rychlé vyhledávání