ECM - Správa a riadenie dokumentov

Vzrastajúce nároky na efektivitu a konkurencieschopnosť za súčasného predpokladu znižovania nákladov nútia organizácie odstraňovať prekážky riadeného ukladania a zdieľania informácií.

Elektronické dokumenty, elektronická pošta, multimediálne dokumenty, elektronické formuláre, ale aj papierové dokumenty vyžadujú jednotnú, flexibilnú a bezpečnú platformu, ktorá umožňuje interným i externým užívateľom informácie vkladať, vyhľadávať, zdieľať a procesne spracovávať. Neštruktúrované informácie uložené v dokumentoch doplňujú štruktúrované informácie ukladané v informačných systémoch (ERP, CRM) a vytvárajú tak dva svety podnikových informácii. Nasadenie systémov pre správu a riadenie dokumentov v organizácii umožňuje tieto dva svety prepojiť
a dosiahnuť významné prínosy v týchto oblastiach:

  • zníženie nákladov vytvorením jednotnej infraštruktúry pre ukladanie dokumentov s centrálnou správou a dislokovaným prístupom,
  • zníženie operačných rizík implementáciou jednotných pravidiel pre prácu s dokumentmi podporených nástrojmi pre ukladanie a obeh dokumentov,
  • dosiahnutie konkurenčnej výhody zvýšením efektivity procesov pracujúcich s dokumentmi.

Features & Benefits

  • bezpečné a dlhodobé ukladanie elektronických dokumentov
  • riadenie obehu dokumentov
  • sledovanie histórie činností s dokumentami
  • riešenie problematiky Compliance pre dosiahnutie zhody s medzinárodnými aj internými regulatívami a platnou legislatívou
  • integrácie s informačnými systémami, systémami workflow a portálmi
  • konfigurácia pre najčastejšie organizačné a riadiace agendy
  • automatizovaná digitalizácia dokumentov a ich indexáciu

Rychlé vyhledávání