BPM - Systémy riadenia obchodných procesov

Systémy riadenia obchodných procesov (BPM) a workflow (pracovné procesy) sú hlavnými katalyzátormi SOA (architektúra orientovaná na služby).

V posledných štyroch desaťročiach sa SW architektúra pokúša riešiť pretrvávajúci problém komplexnosti programov, aplikácií, resp. informačných systémov. Avšak komplexnosť softvéru sa neustále zvyšuje a tradičné architektonické prístupy neposkytujú všeobecne akceptovateľné riešenia. IT priemysel prekonal mnoho architektonických prístupov počnúc plne distribuovaným spracovaním, programovacími jazykmi navrhnutými pre všetky platformy až po množstvo produktov pre rýchlejšiu a lepšiu integráciu aplikácií. Avšak kompletné riešenie stále neexistuje. Alebo predsa?
Servisne orientovaná architektúra je v súčasnosti charakterizovaná ako ďalší - výnimočný - krok vo vývoji SW architektúry. Čo je však skutočným problémom? Je to neexistencia konzistentného architektonického rámca (framework), v rámci ktorého by boli aplikácie rýchlo vyvíjané, integrované a nasadzované. Mnoho článkov popisuje rôzne technológie (napr. WEB služby) ako riešenie existujúcich problémov, avšak skutočným riešením je technologicky neobmedzený architektonický rámec.

Systémy riadenia obchodných procesov (BPM) a workflow (pracovné procesy) sú hlavnými katalyzátormi SOA (architektúra orientovaná na služby). BPM je odpoveďou na posun dátovo-centrických na procesne-centrické systémy. Pracovný proces je entita, ktorá striktne diktuje obsah a rozsah integrácie aplikácií, pričom BPM je jej business pohľad a SOA jej IT pohľad. Dôležité je ale povedať, že bez BPM nie je možné úspešne implementovať SOA.

Princíp budovania SOA je viac evolúciou v rámci existujúceho IT prostredia ako kompletná zmena alebo výmena systémov. Spoločnosti, ktoré budú vsádzať na budovania služieb využívajúcich existujúce systémy a implementované pomocou existujúcich technológií na komponentných princípoch získajú nasledovné výhody:

  • Využitie existujúcich systémov (investícií) - toto je jedna zo základných a najdôležitejších požiadaviek budovania SOA; business služba musí byť vytvorená agregovaním existujúcich komponentov použitím vhodného SOA aplikačného rámca. Služba potrebuje pristupovať k existujúcim interfejsom (resp. k interfejsom budovaným v tej istej vrstve ako už existujúce), čím sa predíde potrebe zásadne meniť vnútornú funkčnú architektúru existujúceho systému.
  • Infraštruktúra je komoditou - komponenty a služby budú nasadené a konsolidované v rámci jedného SOA rámca na existujúcej infraštruktúre; takáto agregácia komponentov tvoriacich služby mení infraštruktúru na komoditu, ktorá už zásadne neovplyvňuje podstatu služby.
  • Rýchlejšie nasadzovanie požadovanej funkčnosti - vytvorené služby - pokiaľ sú vytvárané na základe dobrej analýzy s cieľom čo najväčšej všeobecnosti a znova použiteľnosti - sa stávajú základnou výhodou budovania aplikácií šetriac čas implementácie, testovania a nasadzovania.
  • Znížené náklady - sú v podstate len výsledkom správneho aplikovania metodológie budovania služieb a teda aj princípov SOA.
  • Zníženie rizika - opakované použitie existujúcich služieb znižuje riziko zavedenia chyby vývojom novej funkčnosti, nových komponentov, nových služieb.
  • Vylepšovanie Business procesov - SOA umožňuje implementovať proces ako postupnosť krokov reprezentovaných komponentmi alebo business službami. Takto je možné každý krok procesu analyzovať zo strany výkonnosti, rizika, bezpečnosti a pod. a neustále vylepšovať tieto atribúty pre jednotlivé použité komponenty v prípade potreby.
Procesne centrická architektúra - existujúce architektúry boli poväčšine programovo-centrické, t.j. centrom architektúry boli aplikácie poskytujúce špecifické funkcie. Implementáciou Servisne orientovanej architektúry sa aplikácie stávajú komponentom typu „black-box" poskytujúcim určitú funkcionalitu dostupnú pomocou implementovaných interfejsov. Na základe komponentného budovania služieb tieto využívajú spomenutú funkčnosť tak, aby jej agregovaním vznikla komplexná funkcionalita spĺňajúca požiadavky daného kroku business procesu. Týmto činom sa využitie aplikácií podmieňuje požiadavkami business procesov a business služieb, čím sa architektúra transformuje na procesne centrickú.

Rychlé vyhledávání